Stanovy s Tlapkou v Ruce

Stanovy občanského sdružení s Tlapkou v Ruce, o. s.


Čl. 1 Název, forma a sídlo

Občanské sdružení s Tlapkou v Ruce, o. s. (dále jen „sdružení“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružovaní občanů, v platném znění.
Sídlo sdružení: Bohutín-Havírna č.55,psč.26241 Bohutín

Čl. 2 Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou:
a) Poskytování obecně prospěšných služeb v oboru kynologie

Čl. 3 Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména:
a) Odborná výchova a výcvik vodicích, asistenčních a rodinných psů. Poskytování služeb s tím spojených.
b) Podpora a pomoc pro lidi se zrakovým nebo jiným handicapem v realizaci jejich vlastních iniciativ za účelem osvěty širší veřejnosti.

Čl. 4 Členství ve sdružení

 1. Členem sdružení se může stát osoba starší 18.let. Osoba mladší 18.let pouze se souhlasem zákonného zástupce.
 2. Členství vzniká dnem, kdy výbor sdružení rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
 3. Výbor sdružení o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
 4. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.
 5. Člen sdružení má právo zejména:
  • účastnit se veškeré činnosti sdružení, volit výbor a další orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,
  • posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti sdružení,
  • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti sdružení.
 6. Člen sdružení je povinen zejména:

• dodržovat stanovy,
• hájit zájmy sdružení,
• sdělovat výboru sdružení změny údajů uvedených v přihlášce.

Čl. 5 Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena sdružení o ukončení členství ve sdružení, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.

Čl. 6 Orgány sdružení

1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby
a) schválila případné změny stanov,
b) zvolila na jednoleté funkční období nejméně tříčlenný výbor sdružení, případně tento výbor odvolala,
c) schválila zprávu o činnosti sdružení, zprávu o hospodaření za předcházející období,
d) určila koncepci činnosti sdružení na další období,
e) stanovila výši členských příspěvků,
f) schválila rozpočet sdružení na příští období,
k) rozhodla o zániku sdružení.

2. Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor. Usnášeníschopná je pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor sdružení náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
3. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.
4. Činnost sdružení mezi členskými schůzemi řídí výbor, který si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka.
5. Jménem sdružení jedná předseda a jim pověření.
Čl. 7 Hospodaření sdružení

1. Sdružení hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti sdružení, řádně podložené účetními doklady.
2. S výsledky hospodaření seznamuje výbor členy sdružení na každé členské schůzi.
3. V případě zániku sdružení bude jeho majetek použit na
zaopatření zvířat za které bylo sdružení zodpovědno.

Čl. 8 Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Stanovy byly schváleny na zakládající členské schůzi dne 1.10.2012 Účinnosti nabývají dnem registrace sdružení u ministerstva vnitra ČR.